V Kongres Rewitalizacji – czas na podsumowanie

W dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Lublinie odbył się kolejny, piąty już Kongres Rewitalizacji. Tegoroczna edycja dwudniowego wydarzenia, zorganizowana przy współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, odbywała się pod hasłem „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie” i była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli wielu stron zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką rewitalizacji.

Kongres Rewitalizacji rozpoczęto uroczystą sesją inaugurującą wydarzenie, w trakcie której przemówienie wygłosili: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Minister Adam Hamryszczak, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk oraz Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Pan Wojciech Jarczewski. Wszyscy z prezentujących jednoznacznie podkreślili, że najważniejszym celem wydarzenia jest wspólne wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz cele polityki miejskiej. Dodatkowo, Pan Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, w trakcie swojej prezentacji omówił wyniki modelowych rozwiązań z zakresu rewitalizacji na przykładzie Lublina podkreślając, iż  kluczem do sukcesu prowadzonych działań jest w szczególności dobrze prowadzona partycypacja społeczna. Na sesji otwierającej wydarzenie obecny był również Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Dariusz Stefaniuk. W trakcie uroczystego otwarcia wręczono także nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce rewitalizacji. Główną nagrodę otrzymał Pan Mikołaj Gomółka, za pracę o tytule: Interwencja w wyludniających się miastach na przykładzie Bytomia, natomiast trzy wyróżnienia trafiły do: Pani Klaudii Peplińskiej, Pani Justyny Hładkulik oraz Pani Agnieszki Biedalak. Była to druga edycja konkursu prac magisterskich organizowana jako wydarzenie towarzyszące Kongresowi Rewitalizacji. Nagrody uczestnikom wręczył Minister Adam Hamryszczak.

Sesję plenarną otworzyła Pani Magdalena Dej p.o. Zastępcy Dyrektora Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa  ds. naukowych. W panelu wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, inicjując dyskusję na temat rewitalizacji w Polsce. Pierwsza z prezentacji, autorstwa Pani Aleksandry Kułaczkowskiej z Departamentu Programów Pomocowych (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), dotyczyła zagadnień związanych ze wsparciem procesów rewitalizacji w Polsce. Pani Aleksandra Jadach-Sepioło z Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa przybliżyła uczestnikom założenia i rezultaty pilotaży w zakresie rewitalizacji miast i konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. Dodatkowo, w celu uzupełnienia prezentacji dr Aleksandry Jadach-Sepioło, uczestnikom Kongresu wraz z materiałami konferencyjnymi została przekazana publikacja prezentująca obecny poziom wiedzy i doświadczeń z zakresu rewitalizacji. Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Pan Wojciech Jarczewski przedstawił wyzwania i cele rewitalizacji w Polsce, z jakimi mierzą się samorządy lokalne. Ostatnia z prezentacji, Pana Daniela Balińskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, nawiązywała do polityki rozwoju w kontekście prowadzonych działań rewitalizacyjnych. Dodatkowo, Pani Hanna Gill-Piątek przedstawiła zagadnienia związane z projektem Partnerska Inicjatywa Miast, będącym programem wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej.

Następnie rozpoczęto równolegle odbywające się sesje panelowe: Rewitalizacja w kurczących się miastach, Odnowa centrum, Rewitalizacja a rozwój gospodarczy (sesja pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka) oraz sesja kalejdoskop (organizowana w formule 3MT). Wszystkie z powyższych paneli cieszyły się znacznym zainteresowaniem oraz aktywnym uczestnictwem w dyskusji. Dodatkowo, późnym popołudniem odbyła się sesja posterowa, podczas której swoje prace zaprezentowało aż 34 autorów. Ekspozycja plakatów odbywała się przez cały czas trwania wydarzenia.

W trakcie drugiego dnia Kongresu sesje panelowe i dyskusyjne skupiono wokół dwóch najważniejszych tematów: Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji oraz Rewitalizacja a odnowa wsi. Również i tego dnia, uczestnicy Kongresu mieli możliwość wzięcia udziału w nowo wypracowanej formule kalejdoskop, syntetycznie prezentując wyniki prowadzonych badań.

V Kongres Rewitalizacji zakończyła sesja podsumowująca, poprowadzona przez dr Marcina Zawickiego, podczas której moderatorzy poszczególnych paneli postarali się zreasumować poruszone tematy oraz uwypuklić największe problemy poruszone podczas dyskusji. Przykładowo, dr Wojciech Jarczewski podkreślił, że zarządzanie miastem kurczącym się nie powinno ograniczać się jedynie do powiększania liczby inwestycji, czy wzrostu liczby mieszkańców. Dr Magdalena Dej podsumowała m. in. że rewitalizacji i odnowy wsi nie można traktować jako synonimicznych terminów. Podkreśliła też znaczenie uwarunkowań prowadzenia procesów rewitalizacji na terenach wiejskich, które są bardzo specyficzne i różnią się od tych jakie występują w przypadku rewitalizacji miast, zaś obecne rozwiązania ustawy o rewitalizacji dla terenów wiejskich nie są optymalne. Według dr Aliny Muzioł-Węcławowicz potrzebny jest program rządowy, który zwiększyłby możliwości gmin w zakresie działań remontowo-modernizacyjnych.

Duża liczba uczestników wydarzenia oraz ich aktywny udział podkreślają wagę i aktualność zagadnień rewitalizacyjnych, wskazując tym samym na konieczność dalszego dyskursu pomiędzy przedstawicielami wielu zainteresowanych procesami rewitalizacji środowisk.

Poniżej krótka wideorelacja z pierwszego dnia Kongresu, przygotowana przez Lubelskie Centrum Konferencyjne:

Fotorelacja: