Publikacje

Uczestnicy sesji kalejdoskop będą mogli opublikować swój artykuł w wydawnictwie: Urban Development Issues

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zbieżność jego tematyki z zakresem tematycznym czasopisma, nadesłanie artykułu w języku angielskim, a także otrzymanie pozytywnej recenzji (w przypadku artykułów składanych do działu Urban Issues, zawierającego oryginalne artykuły naukowe, podlegające punktacji wg listy czasopism MNiSW). Zasady publikacji, wymogi redakcyjne i pozostałe informacje dla autorów zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja zachęca do wcześniejszego konsultowania koncepcji artykułów:

e-mail: udi@irm.krakow.pl

tel. (+48) 12 634 29 53 wew. 48

Czasopismo Urban Development Issues nie pobiera opłat za publikację ani nie zobowiązuje autorów do wykupienia określonej części nakładu, ale zarazem nie pokrywa kosztów związanych z tłumaczeniem tekstów na język angielski lub przygotowaniem materiału ilustracyjnego.

Oprócz działu recenzowanego (Urban Issues) czasopismo posiada również działy nierecenzowane, gdzie przyjmowane są krótsze teksty (również w języku angielskim) o charakterze raportów bądź popularno-naukowe/publicystyczne. Opis działów dostępny jest tutaj. Przesyłając tekst do redakcji prosimy o wskazanie działu, w którym ma się on znaleźć.