Konkurs prac magisterskich

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej tematyki rewitalizacji. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani studenci II stopnia oraz absolwenci (szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie konkursu na najlepszą pracę magisterską), niezależnie od udziału w V Kongresie Rewitalizacji. Zasady konkursu prezentuje regulamin:

Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską

§1 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
2. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa, powołana przez Kierownika, zwana dalej Komisją.
3. W skład Komisji wchodzi Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz wybrani przez niego pracownicy Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa i przedstawiciele Rady Programowej.

§2 Cele konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianym problemom teorii i praktyki w zakresie rewitalizacji.

§3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do magistrów oraz osób, które w określonym niżej terminie uzyskały pozytywną recenzję swojej pracy magisterskiej.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które obroniły pracę magisterską nie wcześniej niż 1 września 2016 roku.
3. W przypadku prac nieobronionych istnieje możliwość zgłaszania w konkursie tych, które zostały ostatecznie zatwierdzone przez promotora i pozytywnie zrecenzowane.
4. Zgłoszeń prac konkursowych mogą dokonywać wyłącznie ich autorzy.
5. Zgłoszenie z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską” należy składać w Sekretariacie Krajowego Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków – osobiście lub za pośrednictwem poczty.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres KIPPiM określony w ust. 5, w terminie do 31 października 2018 roku do godz. 24:00.
7. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
8. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 6, prace niezgodne z tematyką określoną w §2, oraz zgłoszenia niekompletne nie będą oceniane.
9. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) jeden egzemplarz wydrukowanej pracy magisterskiej,
b) jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub PDF),
c) kompletnie wypełniony formularza zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
d) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski; streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy,
e) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ukończenie studiów (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) lub w przypadku prac o których mowa w ust. 3 niniejszego Regulaminu, zaświadczenie wydane przez promotora pracy (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
10. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zatrzymania przesłanych prac.

§4 Zasady wyłonienia laureatów

1. Najlepsza praca magisterska zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową.
2. Przy ocenianiu prac dyplomowych pod uwagę będzie brana:
a) Aktualność i ważność problematyki,
b) Teoretyczna wartość pracy,
c) Praktyczna użyteczność pracy,
d) Nowatorski i twórczy charakter pracy,
e) Ocena formalnej strony pracy.
3. Komisja dokonuje wyboru prac zwykłą większością głosów.
4. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.

§5 Nagrody

1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
a) za najlepszą pracę magisterską – nagrodę finansową o wartości 2000 zł,
b) w uzasadnionych przypadkach przyznane będą także nagrody specjalne i wyróżnienia.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 listopada 2018 roku. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz V Kongresu Rewitalizacji.
3. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailem lub listownie o otrzymaniu nagrody i dokładnym terminie jej wręczenia.
4. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2018 roku podczas trwania V Kongresu Rewitalizacji.

§6 Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia więcej niż jednej nagrody w danej kategorii lub nie przyznania jej wcale.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że zgłoszona przez niego praca nie stanowi jego samodzielnej pracy.
3. Warunki Konkursu mogą ulec zmianom wyłącznie z przyczyn formalno-prawnych wskazanych przez Komisję.

 

REGULAMIN KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KIPPiM