Regulamin

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem V Kongresu Rewitalizacji oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

REGULAMIN V KONGRESU REWITALIZACJI
Lublin, 3-4 grudnia 2018 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w poszczególnych sesjach, rejestracji i zmiany rejestracji uczestników V Kongresu Rewitalizacji (zwanego dalej Kongresem), który odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Lublinie. Organizatorami V Kongresu Rewitalizacji są: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zwani dalej Organizatorami. Kongres współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2. Zakres tematyczny Kongresu obejmuje następujące zagadnienia: rewitalizacja w kurczących się miastach, odnowa centrum, mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji, rewitalizacja a odnowa wsi, rewitalizacja a rozwój gospodarczy, zwane dalej głównymi panelami tematycznymi.
3. Kongres obejmuje następujące wydarzenia: sesje tematyczne, kalejdoskop (sesje w formule 3MT), sesję posterową.
4. Udział w Kongresie jest bezpłatny, jednakże nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania.
5. Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona. Jedną instytucję mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.
6. Rejestracja na Kongres trwa do 30 września 2018 r. (wyłącznie za pośrednictwem formularza online znajdującego się na stronie Kongresu http://rewitalizacja.miasta.pl/). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu rejestracji. Ostateczne potwierdzenie przyjęcia na Kongres zostanie przesłane na wskazany w formularzu adres e-mail do dnia 15 października 2018 r.
7. Uczestnik sesji kalejdoskop lub/i posterowej zobowiązany jest do przesłania wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeń i tematem wystąpienia, abstraktem (max. 200 słów), słowami kluczowymi (max. 5 słów) również do dnia 30 września 2018 r. (włącznie). Liczba uczestników jest ograniczona. O przyjęciu decyduje tematyka przesyłanych zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji nadesłanych propozycji.
8. Organizatorzy nie przewidują wypłat honorariów za udział w sesji kalejdoskop oraz sesji posterowej.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania listą uczestników i publikowania nazw firm, instytucji i organizacji wraz z tytułem naukowym osób biorących udział w kongresie. Na powyższe, uczestnik wyraża zgodę.
10. W czasie trwania Kongresu organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z uczestników, moderatorów, prelegentów i panelistów w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu oraz zmiany składu prelegentów i panelistów Kongresu.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie, uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie e-maila na adres: rewitalizacjakongres@irm.krakow.pl, jednak nie później niż do 31 października 2018 r.

§2 Uczestnictwo w sesjach tematycznych

1. Każda z sesji tematycznych, nawiązująca do głównych paneli tematycznych, podzielona jest na dwie części: prelekcję ekspercką oraz dyskusję panelową1. Pierwsza część stanowi wypowiedź ekspercką koordynowaną przez moderatora. Druga część stanowi panel dyskusyjny podsumowujący część ekspercką. Liczba zgłoszeń udziału w panelu dyskusyjnym jest ograniczona: 6 wystąpień, każde po 5 minut. O aktywnym udziale w panelu dyskusyjnym decyduje kolejność zgłoszeń (możliwość zgłoszeń w trakcie przerwy między panelem eksperckim a dyskusyjnym). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszonych propozycji wystąpień.
2. Osoby nie mające możliwości zaprezentowania swojego stanowiska w ramach 6 zgłoszonych wystąpień, mogą uczestniczyć w otwartej dyskusji po zakończonych wypowiedziach.

§3 Uczestnictwo w sesji kalejdoskop (sesje w formule 3MT)

1. Sesja polega na przedstawieniu „na żywo”, przed publicznością, pojedynczego slajdu (format .ppt lub .jpg) w języku polskim w czasie nie dłuższym niż 3 minuty, który należy przesłać organizatorom w formie i terminie zgodnym z formularzem zgłoszeń, pamiętając o: głównym celu, najistotniejszych kwestiach dla tematu, logicznej i spójnej wypowiedzi, zwięzłość, czytelność i jasność jednego slajdu wyświetlanego podczas prezentacji, umiejętności zarządzania czasem.

§4 Uczestnictwo w sesji posterowej

1. Poster musi być przygotowany w języku polskim i powinien być wykonany w formacie nie większym niż B1 (ustawienie pionowe), zawierać: główny cel oraz najistotniejsze kwestie dla tematu. Treści przedstawiane na posterze powinny być zwięzłe i czytelne. Nagłówek posteru powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora(ów) pracy, nazwę instytucji reprezentowanej.
2. Organizatorzy nie zapewniają druku posteru. Uczestnicy są zobowiązani do wydruku materiałów we własnym zakresie. Organizatorzy będą dysponować akcesoriami do umocowania posterów.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Kongresu mają możliwość publikacji artykułów w kwartalniku Urban Development Issues (8 punktów na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest otrzymanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne i pozostałe informacje dla autorów zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma: http://www.prm-irm.com.

Sesja „Rewitalizacja a rozwój gospodarczy” składa się wyłącznie z prelekcji eksperckiej.

REGULAMIN V KONGRESU REWITALIZACJI

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KIPPiM