Organizatorzy

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa to obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowa nazwa Instytutu Rozwoju Miast, do którego włączono Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Zasadniczą misją Instytutu o charakterze strategicznym jest wspieranie władz państwowych oraz samorządowych, szczebla regionalnego i lokalnego, w procesie optymalnego zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi, a także szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym. Ważną inicjatywą w ramach działalności KIPPiM jest Obserwatorium Polityki Miejskiej KIPPiM, mające na celu wsparcie polskich samorządowców i władz centralnych we wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej 2023, w oparciu o wiedzą z zakresu m.in.: polityki miejskiej, rewitalizacji czy mieszkalnictwa.

                                                                                 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju to polski urząd administracji rządowej utworzony 12 stycznia 2018 r. w drodze połączenia Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Zasadniczą misją MIiR o charakterze strategicznymi jest poprawa oraz wzrost efektywności w zakresie następujących dziedzin gospodarki: rozwoju regionalnego, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także mieszkalnictwa.

V Kongres Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.