O wydarzeniach

Długo oczekiwana Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., spowodowała wzrost zainteresowania problematyką rewitalizacji w Polsce. Władze samorządowe, w kontekście obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, dostrzegły możliwość dofinansowania wielu projektów, czego efektem było opracowanie i uchwalenie znacznej liczby gminnych programów rewitalizacji. Zgodnie z założeniami Ustawy, programy rewitalizacyjne powinny być nie tylko przedsięwzięciami o charakterze technicznym, ale również działaniami rozwiązującymi problemy społeczne, przy aktywnym udziale beneficjentów. Jednakże samorządy lokalne nadal w niewystarczającym stopniu uspołeczniają procedurę procesów rewitalizacyjnych, co wymusza dalszą dyskusję nad prowadzeniem realnej i skutecznej polityki rewitalizacyjnej względem lokalnych społeczności. Efektem tych działań powinna być minimalizacja negatywnych zjawisk, takich jak kurczenie się miast, kryzys centrum, czy tych dotyczących mieszkalnictwa, z którymi będą musiały zmierzyć się lokalne samorządy. Z kolei poszerzenie perspektywy rewitalizacyjnej o doświadczenia odnowy terenów wiejskich jest konieczne z racji skali zainteresowania samorządów wiejskich tymi procesami będącej odpowiedzią na możliwości jakie stwarza Ustawa. Zainteresowanie to przejawia się m. in. liczbą opracowanych przez te samorządy gminnych programów rewitalizacji. Bazując na doświadczeniach ostatnich lat oraz nowych uwarunkowaniach prawnych należy dokonać oceny jakości dotychczasowych procesów rewitalizacyjnych oraz wskazać kierunki i priorytety dla przyszłych działań.

V Kongres Rewitalizacji, który odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Lublinie, stanowi kontynuację rozpoczętej w 2010 r. wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką w zakresie odnowy i przekształceń obszarów zdegradowanych.

Głównym celem tegorocznego kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej. Kongres Rewitalizacji stanowi od kilku lat największe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy przestrzeni w Polsce. W trakcie tegorocznej edycji zachęcamy Państwa do uczestnictwa i dyskusji w ramach przewidzianych głównych sesji tematycznych, poprowadzonych przez ekspertów (naukowców i praktyków) z zakresu polityki przestrzennej, rewitalizacji i mieszkalnictwa:
Rewitalizacja w kurczących się miastach,
Odnowa centrum,
Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji,
Rewitalizacja a odnowa wsi.

W trakcie Kongresu, pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, odbędzie się dodatkowa sesja pt. Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, na której przedstawione zostaną wybrane przykłady miast – Lublin, Leszno, Dąbrowa Górnicza, zakwalifikowane do konkursu na opracowanie modelowych rozwiązań rewitalizacyjnych.

Nowością tegorocznej edycji Kongresu będzie jego formuła, w tym m. in. możliwość wzięcia aktywnego udziału w kalejdoskopie (sesje w formule 3MT). Zaletą uczestnictwa w proponowanych sesjach jest syntetyczne zaprezentowanie szerokiego spektrum różnorodnych wyników badań z zakresu rewitalizacji w jednym przedziale czasowym. Taka forma pozwala na aktywny udział szerokiego grona zainteresowanych osób, wymiany doświadczeń i poglądów na temat rewitalizacji, a także wypracowanie licznych wniosków i rekomendacji.

Dodatkowo zachęcamy Państwa do prezentacji swoich wyników badań w trakcie sesji posterowej.

Zapraszamy również do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej tematyki rewitalizacji. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani studenci i absolwenci studiów II stopnia, niezależnie od udziału w V Kongresie Rewitalizacji.